Handledning

Kontaktyrken inom vård, skola och omsorgsverksamheter ställer höra krav både på personalens kunskaper, färdigheter och när det gäller deras förmåga att hantera sina egna reaktioner och agerande. Att möta människor i svåra situationer eller i viktiga utvecklingsskeden i livet är många gånger svårt och utmanande. Förutom grundläggande utbildning och kompetensutveckling är ofta handledning en nödvändig förutsättning för att fortsätta att utvecklas i sitt yrke, kunna behålla ett professionellt förhållningssätt och att orka arbeta kvar i yrket över tid.

Handledning kan se ut på olika sätt och ha lite olika syften men generellt gäller att handledningen bör utgå från den aktuella verksamhetens uppdrag och mål och att fokus ofta ligger både på de handleddas egna beteenden, reaktioner, lärande och utveckling och på de klienter, elever eller brukare som är mottagare av de handleddas insatser.

Handledning kan ges individuellt eller i grupp och kan ske antingen genom direktkontakt eller via digital plattform, till exempel Skype. Ofta sker handledningen i form av ärendedragning men i vissa fall är direkthandleding med barn, elever eller brukare med i rummet ett mer användbart arbetssätt när fokus för handledningen är individens lärande och utveckling. Till exempel använder man ofta direkthandledning när man arbetar med små barn med autismspektrumtillstånd – AST och med deras nätverk.

Jag har arbetat med handledning baserad på TBA/PBS sedan början av 00-talet inom habilitering, BUP, LSS, socialpsykiatri och förskola/skola. Handledningen har riktat sig både till personal och anhöriga som har direktkontakt med elever och brukare, till yrkesgrupper som i sin tur arbetar med handledning och konsultation, såsom skolpsykologer eller behandlare inom habiliteringen och BUP, och till chefer och ledningsgrupper.

Om de som ska ta emot handledningen inte har tidigare erfarenhet av handledning baserad på TBA/PBS eller något annat inlärningsteoretiskt förhållningssätt rekommenderas att handledningen startar med en utbildning som ger grunderna i inlärningsteori och PBS. Denna utbildning kan vara alltifrån 2 timmar till 2 dagar lång.
Olika sorters handledning
Personcentrerad metodhandledning: I denna typ av handledning är det en klient, elev eller brukare och hens beteenden, utveckling och livskvalitet som är i fokus. Ofta gäller det en person med problemskapande beteenden som är svåra för omgivningen att hantera. Personcentrerad handledning kring problemskapande beteenden kan rikta sig både till personal med direkt elev- eller brukarkontakt, till chefer och till anhöriga. Handledningen syftar ofta till att hjälpa nätverket att göra en funktionell kartläggning, ta fram en beteendestödsplan och implementera och utvärdera de åtgärder som används. Handledningen behöver ofta fortgå under längre tid och kan inbegripa ärendedragning, observation och direkthandledning beroende på vad som är mest lämpligt i olika delar av processen. Exempel på problemskapande beteenden som man kan behöva hjälp med kan vara utagerande aggressiva beteenden, självskadebeteenden, problematisk skolfrånvaro, undvikande och passivitet.

Verksamhetsinriktad metodhandledning: Verksamhetsinriktad metodhandledning kan handla om att hjälpa personalgrupper att sätta upp mål, utveckla verksamhetens innehåll och sitt eget förhållningssätt och bemötande liksom om att hitta sätt att kartlägga och åtgärda problemskapande beteenden och att planera insatser som syftar till utveckling och ökad livskvalitet för de elever- eller brukare som är mottagare av de handleddas insatser.

Ärendehandledning: Ärendehandledning riktar sig ofta till yrkesgrupper som i sin tur arbetar med att ge handledning eller konsultation till personal i olika verksamheter eller till anhöriga men också till personal med direkt klientkontakt, Det kan till exempel röra sig om skolpsykologer, specialpedagoger eller kuratorer inom skolan eller behandlare med olika yrkesbakgrund inom habilitering eller barn- och ungdomspsykiatri. I handledningen ligger fokus på hur den handledde kan arbeta i ärendet snarare än på hens egna beteenden och reaktioner. I ärendehandledning är det den som tar emot handlending som ansvarar för att förbereda ärenden som hen har behov av att få hjälp med. Det är också den handledda som själv väljer vad av det som kommer upp i handledningen som hen väljer att använda sig av.

Handledning och implementering: Ett syfte med handledning kan vara att skapa förutsättningar för en verksamhet att implementera en ny metod eller ett nytt förhållningssätt, till exempel Skolövergripande PBS (SWPBS) eller en åtgärdsplan/betendestödsplan för en enskild individ. I det fallet blir handledningen en del i en större implementeringsprocess. Läs mer om implementering här.

Chefs- och ledningsgruppshandledning: Chefens och ledningsgruppens roll i en PBS-insats är viktig för att skapa förutsättningar för att evidensbaserade insatser ska kunna genomföras i praktiken. I många fall är chefen med i verksamhetsinriktad metodhandledning för att ge mandat åt gruppen att fatta beslut. I andra fall behöver ledningspersoner ha egen handledning då de kanske inte är direkt involverade i verksamhetens arbete men ändå behöver ha en förståelse för metoden och för att kunna ge arbetsgruppen rättförutsättningar.

Vill du veta mer om handledning och diskutera upplägg och pris är du välkommen att kontakta mig här.