Om mig

Peter Karlsson

Leg. Psykolog/psykoterapeut med KBT-inriktning
Specialist i pedagogiskpsykologi
Författare

Sedan i maj 2018 driver jag företaget Besiva AB, ett företag som erbjuder insatser i form av utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd.

Besiva står för Beteendestöd i vardagen och drivkraften är att med forskningsbaserade metoder skapa utveckling och livskvalitet för de personer jag arbetar med, elever, klienter och brukare och för deras nätverk, både anhöriga och personal.

Sedan 2006 har jag arbetat som psykologkonsult och som chef. Under de dryga 12 år som jag arbetat som konsult har jag bland annat:
  • Arbetat med barn, ungdomar och vuxna med allvarliga problemskapande beteenden, till exempel självskadebeteenden och utagerande aggressiva beteenden, och med deras nätverk, både personal och anhöriga, inom olika typer av verksamheter, så som habilitering, LSS-verksamheter, skola och HVB-hem.
  • Utbildat personal i en mängd olika verksamheter över hela landet i tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd, till exempel personal inom habilitering, BUP, LSS-verksamheter, förskola/skola, särskola/särskilda undervisningsgrupper, elevhälsa, HVB-hem och socialpsykiatri. Ett exempel på en utbildning som jag utformat och som nått många personer är Beteendestöd i vardagen.
  • Handlett personal inom olika verksamheter och med olika yrkestillhörighet, både med fokus på att hantera och åtgärda allvarliga problembeteenden och för att utveckla verksamhetens metodologiska och professionella förhållningssätt.
  • Bidragit till att införa den evidensbaserade modellen skolövergripande positivt beteendestöd (SWPBS) i Sverige och varit en av de första som implementerat förhållningssättet i en svensk kontext. Insatsen har utvärderats och resultatet finns publicerat här.
  • Föreläst om TBA och PBS ur olika perspektiv på flera konferenser, så som BTF (Beteendeterapeutiska föreningen): 2007 och 2011, SWABA (Svenska föreningen för tillämpad beteendeanalys): 2010 och 2016, Skolforum: 2015, Nordiska dyslexikongressen: 2017, PSIFOS (Psykologer i förskola och skola): 2018
  • Undervisat på Stockholms universitet, både på psykologprogrammet och på utbildningen Tillämpad beteendeanalys, kurs 1-6.
Författare till böckerna: 2007–2018 arbetade jag som verksamhetschef för BanyanCenter, en specialistverksamhet inom Psykologpartners för små barn med autismspektrumtillstånd, där jag hade ett övergripande vårdansvar enligt HSL. Under nästan lika lång tid var jag affärsområdeschef för Psykologpartners Pedagogik & Utveckling (P&U) med ansvar för ekonomi & affär, utveckling & kvalitet samt externa kundkontakter. Jag var initiativtagare och den som hade det huvudsakliga ansvaret för att driva och utveckla både BanyanCenter och P&U under mer än 10 år. Jag satt också med i Psykologpartners ledningsgrupp under merparten av den tiden.

Under mina första år som psykolog arbetade jag dels inom BUP och i flera år inom habiliteringen i Stockholm. Bland annat var jag med och startade upp och utvecklade Autismcenter för små barn 2004, införde föräldraträningsprogram i verksamheten samt utvecklade arbetat med barn och unga med svåra problemskapande beteenden.

Innan jag utbildade mig till psykolog arbetade jag som förskollärare och behandlare, bland annat på specialförskola, flyktingmottagningar, boenden för ensamkommande minderåriga asylsökande, BUP, boende för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning och BUP-kollo i skärgården. Som psykolog ser jag det som en viktig erfarenhet att under flera år ha arbetat i olika verksamheter vilket ger mig en trygghet i mötet med svåra klienter och brukare och en stor förståelse för de omständigheter man som personal möter i sitt arbete.