Utbildning

Att arbeta med människor kräver både praktiska färdigheter, som ofta baseras på övning och erfarenhet, och teoretiska kunskaper om hur vi människor fungerar och hur våra beteenden påverkas av och påverkar den miljö vi lever i. För att förstå varför de personer vi arbetar med beter sig på olika sätt i olika sammanhang och för att få verktyg för att stötta deras utveckling på bästa sätt behöver vi förstå de grundläggande principer som styr alla människors beteenden, det vi kallar för inlärningsteori och som är basen i positivt beteendestöd.

Utbildning inom ramen för PBS behöver ofta innehålla både teoretiska kunskaper, anpassade till den nivå som den som tar emot utbildningen behöver i sitt yrke och möjlighet att öva på att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiskt handlande på ett sätt som blir användbart i den egna vardagen.

Jag har lång erfarenhet av att planera, genomföra och ha ett övergripande kursansvar både för längre och kortare utbildningar. Gemensamt för de flesta av mina utbildningar är att de innehåller både teori och praktiska inslag och att de anpassas efter uppdragsgivarens och kursdeltagarnas behov och önskemål. Jag har både hållit föreläsningar på ett par timmar för flera hundra deltagare och planerat och genomfört utbildningar som sträcker sig över längre tid, ibland upp till ett år.

I nuläget erbjuder jag inte öppna utbildningar utan endast uppdragsutbildningar för olika verksamheter.

Utbildningsexempel

Beteendestöd i vardagen – Praktisk orienteringsutbildning i TBA och PBS: Kursen riktar sig till exempel till personal inom skola, särskola, LSS-verksamheter, socialpsykiatri, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri, och syftar till att ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna arbeta med PBS under handledning. Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning och anpassas till den aktuella personalens uppdrag, erfarenheter och förkunskaper.

Utbildningen är sex dagar lång och stäcker sig över en termin och inbegriper att deltagarna under hela kursen arbetar med ett eget ärende från den egna verksamheten som de får handledning på. Kursen examineras genom att det egna arbetat utmynnar i en kort rapport som redovisas vid sista kurstillfället då deltagarna opponerar på varandra.

Positivt beteendestöd för skolpsykologer: Praktisk orienteringsutbildning som syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att använda PBS både åtgärdande i enskilda elevärenden och som främjande och förebyggande förhållningssätt på grupp- och organisationsnivå. Utbildningen är 5 dagar lång fördelade på tre kurstillfällen (2+2+1 dagar) och inbegriper att deltagarna gör en enkel funktionell kartläggning i ett eget elevärende.

Introduktion till PBS: En introduktionsutbildning till PBS, där grunderna i inlärningsteori och hur PBS som förhållningssätt kan användas i olika verksamheter beskrivs översiktligt, kan vara allt ifrån tre timmar till tre halvdagar lång. En introduktionsutbildning syftar till att ge en bra bild av PBS och vad det skulle kunna innebära för en specifik verksamhet, inte till att ge kunskaper och färdigheter för att kunna omsätta förhållningssättet i den egna verksamheten.

Vill du veta mer om olika utbildningar och diskutera upplägg och pris är du välkommen att kontakta mig här.